loading

ซึ่งปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็น “ซ้ำ” ของโรคมะเร็งเต้านมนี้ มีหลายอย่างซึ่งหนึ่งในปัจจัยนั้นคือ

“ผู้ป่วยที่มีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA 1, BRCA 2 จะมีโอกาสกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำสูงมากถึง 50 เท่าจากคนปกติ”