loading

OUR SERVICES

บริการการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมสำหรับครอบครัว และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางพันธุกรรมของบุตร ด้วยการตรวจคัดกรองตัวอ่อน

 

บริการตรวจหากลุ่มโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยเกี่ยวข้องเช่น ภูมิต้านทานของร่างกาย ปัจจัยทางพันธุกรรม ฯลฯ

บริการตรวจหายีนที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยาชนิดต่างๆ เพื่อวางแผนการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

บริการตรวจหาความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การใช้ชีวิตและปัจจัยสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจหายีนแพ้อาหาร และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการคลินิก

บริการตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย โรคทางพันธุกรรม ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS)

บริการคัดแยกและเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดของตนเองโดยเก็บเซลล์ต้นแบบจากไขกระดูกหรือไขมัน สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพ

บริการตรวจสุขภาพโดยการตรวจวิเคราะห์ยีน สำหรับการ เตรียมความพร้อมด้านโภชนาการ การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น