loading

แรกเริ่มนั้นมะเร็งเต้านมมีทั้งหมด 4 ระยะแต่ในปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองมากขึ้น และมีการตรวจเป็นประจำทำให้มีการเพิ่มระยะที่ 0 เข้าไปทำให้มะเร็งเต้านมมี 5 ระยะ

5 ระยะมีอะไรบ้าง?

ระยะที่ 0 เซลล์มะเร็งเพิ่งก่อตัว ยังอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ณ จุดที่ก่อตัว และยังไม่แบ่งตัวลุกลามสู่ภายนอกพื้นที่

ระยะที่ 1 มะเร็งเริ่มลุกลามออกมานอกเนื้อเยื่อตรงจุดที่ก่อตัว แต่ยังไม่แพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ มีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร

ระยะที่ 2 ก้อนมะเร็งจะมีขนาดระหว่าง 2 – 5 เซนติเมตร (ไม่เกิน 5 เซนติเมตร) โดยจะยังไม่กระจายสู่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ แต่ถ้ามะเร็งมีขนาดเล็กกว่า 2 เซนติเมตร อาจสามารถแพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ได้

ระยะที่ 3 ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เซนติเมตรขึ้นไป แล้วอาจเริ่มแพร่กระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้จนทั่ว

ระยะที่ 4 เป็นระยะที่มะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ เช่น ปอด กระดูก ตับ สมอง เป็นต้น
มะเร็งเต้านมหากตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ หรือพบความเสี่ยงก่อนที่มะเร็งจะก่อตัวมีโอการรักษาหายสูง