เทโลเมียร์คืออะไร? (Telomere)

เทโลเมียร์ คือ ส่วนปลายของแท่งโครโมโซมซึ่งเปรียบเสมือนเป็นนาฬิกาแห่งชีวิต จากงานวิจัยในปัจจุบันพบว่าการหดสั้นลงของเทโลเมียร์จะพบในเซลล์ที่เสื่อมสภาพทำงานไม่ได้ แสดงว่า”เทโลเมียร์ที่สั้น” มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคความเสื่อม (Age-related Diseases)หาก “เทโลเมียร์ยังมีขนาดยาว” จึงสัมพันธ์กับสภาวะร่างกายของเราที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ