loading

หากไม่ได้มีการตรวจจริงและกระทำการโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ มีความผิดทางอาญาทั้งผู้ที่รับจ้างและผู้ว่าจ้างทำเอกสารดังกล่าว

ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง
มีความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมตามกฎหมายอาญา มาตรา 264 และมาตรา 268 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้รับจ้างยังต้องรับผิด ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากนำใบรับรองแพทย์ปลอมไปแสดงต่อนายจ้าง และนายจ้างสามารถไล่ออกได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 119(1) เพราะถือเป็นการทุจริตหรือเป็นการกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง