loading

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)  โรคอัลไซเมอร์ เป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมที่พบได้มากที่สุด

อาการสำคัญคือ ความจำเสื่อม หลงลืม สูญเสียทักษะในการดำรงชีวิต

ความสัมพันธ์ของ Apo Eและโรคอัลไซเมอร์
ผลการวิจัยพบว่าคนที่มี Apo E ชนิด E4/E4มีความเสี่ยงที่จะมีความบกพร่องด้านความจำและมีโอกาสพัฒนาเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 700 เท่า!!!

โรคนี้มีความสัมพันธ์กับยีน Apolipoprotein E (Apo E) บนโครโมโซมคู่ที่ 19 ’

ประโยชน์ของการตรวจยีน Apo E
-ทราบความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ในอนาคต
-เป็นแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่อลดโอกาส
-ช่วยแพทย์ในการวางแผนการดูแลให้มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง DNA จากกระพุ้งแก้ม
1.ฉีกซองบรรจุภัณฑ์ด้านปลาย
2.นำไม้เก็บตัวอย่างออกมาจากหลอด ระวังไม่ให้ปลายสีขาวของไม้สัมผัสกับนิ้วมือ
3.ใช้ไม้เก็บตัวอย่างขูดบริเวณกระพุ้งแก้ม หรือช่วงบนหรือล่างของช่องปาก เป็นเวลา 1 นาที
4.ใส่ไม้เก็บตัวอย่างลงในหลอดระวังไม่ให้ปลายสีขาวของไม้สัมผัสกับนิ้ว
5.ใช้นิ้วหัวแม่มือหักปลายไม้เก็บตัวอย่างออกบริเวณจุดที่กำหนด ให้ส่วนปลายด้านที่ใช้เก็บตัวอย่างอยู่ในหลอด
6.ปิดฝาหลอดให้สนิท และเก็บหลอดลงในถุงซิปที่แนบมาด้วย เพื่อส่งหลอดมาทำการตรวจทดสอบที่บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด