loading

น้ำหนักหายโดยไม่ทราบสาเหตุ มีอาการเหล่านี้ อย่าปล่อยผ่านอาจเป็นมะเร็งปอดได้

อัตราการป่วยเป็นมะเร็งปอดของคนไทยเพิ่มขึ้นและเกิดขึ้นกับคนที่อายุน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปมากขึ้น
ซึ่งส่วนใหญ่หากไม่ได้มีการคัดกรองมะเร็งปอดก่อนก็ยากที่รู้ว่าเป็น กว่าจะรู้ตัวมะเร็งก็ลุกลามจนยากจะรักษา