loading

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอวัยวะ ภายในต่าง ๆ เช่น หัวใจ ไต ตับ หรืออาจเรียกว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายก็สามารถเกิดความเสื่อมได้เช่นเดียวกันเราเรียกภาวะนั้นว่า “เซลล์แก่”

การตรวจเทโลเมียร์ (Telomere)

เป็นการตรวจระดับเซลล์และโครโมโซมโดยเป็นการตรวจวัดความยาวของ DNA ส่วนปลายสุดของโครโมโซมซึ่งสามารถใช้บ่งชี้อายุของเซลล์และบอกภาวะเสื่อมของเซลล์ ที่เกิดขึ้นก่อนวัยซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคในอนาคต เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น