loading

เพราะการกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดธาลัสซีเมีย พบได้เป็นร้อยๆชนิด

แต่ละ ชนิดก็มีผลแตกต่าง กันไป ดังนั้น การตรวจแบบลงลึกในระดับ ดีเอ็น เอ จึงได้ข้อมูลที่ตรงกว่า ชัดกว่าและใช้ในการวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุดอีกด้วย

โปรแกรมการตรวจวินิจฉัย ภาวะธาลัสซีเมีย ของบริษัท ATGenes เป็นโปรแกรมแรกที่ให้ความครอบคลุม และมั่นใจ เนื่องจากทุกชุดการตรวจมีการตรวจยืนยันในระดับ ดี เอ็น เอ

ครอบคลุมพาหะชนิดรุนแรง 85% Basic Prevention

ประกอบด้วยการตรวจ

– ความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC)

– ตรวจชนิดฮีโมโกลบิน (Hb typing)

– การตรวจดีเอ็นเอ หาการกลายพันธุ์ ชนิด SEA และ THAI

ครอบคลุมการกลายพันธุ์ที่พบบ่อย 90% Comprehensive Prevention

ประกอบด้วยการตรวจ

– ความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC)

– ตรวจชนิดฮีโมโกลบิน (Hb typing)

– การตรวจดีเอ็นเอ หาการกลายพันธุ์ชนิด SEA  THAI, 3.7, 4.2, MED, FIL, และ 20.5

– การตรวจดีเอ็นเอ หาการกลายพันธุ์ชนิด CS, PS, QS, int, CD59 และ CD 30

ครอบคลุมชนิดการกลายพันธุ์ที่พบบ่อย 99% Premium Prevention

ประกอบด้วยการตรวจเหมือน Comprehensive เพิ่มการตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนอัลฟ่า และเบต้าโกลบิน ด้วยการตรวจ

– Advanced B-globin ARMS-PCR

  (16 Common mutations)

–  β-globin deletion set (10 deletions)

–  α-globin triplication-set (3.7/4.2 type)

ครอบคลุมการกลายพันธุ์ทั้งหมดของโกลบินยัน 100% Complete Diagnostic Package

เหมือน Premium Prevention

เพิ่มการหาลำดับเบสแบบละเอียดสำหรับ β-globin (2.8 kb) และα-globin (1.2 kb) genesเหมาะสำหรับผู้ป่วยธาลัสชีเมีย