loading

เพื่อดูความผิดปกติของยีน ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง

ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติของยีน BRCA1 หรือยีน BRCA2 จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมถึง 60% และมีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติถึง 5 เท่า
เมื่อรู้ความเสี่ยงเราก็พร้อมวางแผนรับมือ👍สามารถเตรียมตัวเฝ้าระวังโรคได้อย่างใกล้ชิดหากคุณอยู่ในความเสี่ยง ครอบครัวที่คุณรักก็อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยมีเวลาวางแผนทางเลือกในการรักษาได้ทันช่วยในการวางแผนครอบครัวและการมีบุตรเพราะความเสี่ยงสามารถถ่ายทอดสู่ลูกได้ตรวจยีน BRCA1 BRCA2 เพื่ออนาคตของคุณและคนที่คุณรัก
ยิ่งรู้เร็ว วางแผนการรักษาได้ โอกาสหายสูงขึ้น