loading

ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งทางพันธุกรรม ง่ายๆ โดยเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย!!

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก ATGenes 🎉
รู้เท่าทันโรคมะเร็งด้วย KLEAR GENOMICS Powered by AThenaAI
🥰 KLEAR GENOMICS Powered by AThenaAI นวัตกรรมใหม่ที่มีการนำ AI มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ DNA โดยสามารถตรวจวิเคราะห์ยีนมะเร็งจากจีโนมมากกว่า 190 ยีน เพื่อทราบความเสี่ยงโรคมะเร็งที่เกิดจากการถ่ายทอดยีนผิดปกติทางพันธุกรรมในครอบครัวได้ เช่น
– มะเร็งปอด (Lung Cancer)
– มะเร็งตับ (Hepatic cancer)
– มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer)
– มะเร็งระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (Female Reproductive Cancer)
– มะเร็งระบบสืบพันธุ์เพศชาย (Male Reproductive Cancer)
– มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal cancer)
– มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)
และมะเร็งอื่นๆ
📌ตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็งทางพันธุกรรม สำคัญอย่างไร?
ความเสี่ยงโรคมะเร็งเกิดได้จากสาเหตุหลายๆ ปัจจัย เช่น การใช้ชีวิต สภาพแวดล้อม ซึ่งบางปัจจัยสามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ความเสี่ยงโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดจากพันธุกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เป็นความเสี่ยงที่ “ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้” และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงกว่าคนทั่วไป
📌 ตรวจความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งได้ตั้งแต่อายุยังน้อย
เนื่องจากโดยปกติแล้วความเสี่ยงโรคมะเร็งจะเกิดขึ้นตอนช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่หากเป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติตั้งแต่อายุ 30-40 ปี หรือน้อยกว่านั้นหากมีปัจจัยเสริม ทำให้มีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ
ค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางพันธุกรรม
KLEAR GENOMICS “ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งส่งผลดี”
***ราคากล่องละ 25,000 บาท***
✅ สามารถติดตาม สังเกตอาการตัวเองก่อนเกิดโรคได้ โรคมะเร็งหากพบตั้งแต่ระยะต้นๆโอกาสรักษาหายจะสูงกว่า
✅ รู้ว่าควรเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยในการเพิ่มโอกาสที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้น
✅ เตือนความเสี่ยงให้คนในครอบครัวได้ทราบ เนื่องจากมะเร็งทางพันธุกรรมหากมีความเสี่ยงพี่น้องญาติสายตรงก็มีโอกาสเป็นเช่นเดียวกัน
✅ ช่วยให้วางแผนชีวิตหลังแต่งงานได้ดีขึ้น หาทางป้องกันลดความเสี่ยงที่จะส่งต่อถึงรุ่นลูกได้
📌สนใจติดต่อสั่งซื้อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
LINE: @atgenes (ใส่ @ ด้วยนะคะ)
☎️โทร 02-0731411 , 085-6242296