loading

❌❌ระวัง!! #เอกสารปลอม แพร่ระบาด

ตรวจพบนักท่องเที่ยวซื้อเอกสารปลอมจากมิจฉาชีพ
ปลอมแปลงผลตรวจ #COVID19 ของบริษัทแอท-ยีนส์
โดยที่ไม่ได้มีการเข้าตรวจจริง
บริษัทแอท-ยีนส์ ขอให้ทุกท่านและทุกหน่วยงานโปรดระวังและตรวจสอบเอกสารที่ได้รับอย่างละเอียด หากท่านใดหรือหน่วยงานใดพบความผิดปกติของเอกสารสามารถแจ้งหรือตรวจสอบได้ที่ บริษัทแอท-ยีนส์
โทร 02-0731411 , 085-6242296