loading
บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้รับรองความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ ในรายการตรวจ BRCA1/BRCA2

ห้องปฏิบัติการ คลินิกเทคนิคการแพทย์วิประกษิต (บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด) ได้รับการ รับรองความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ดังรายการต่อไปนี้

หมายเลขทะเบียน 4200/60    ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565   ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569