loading

รถพระราชทาน (รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย)

รถพระราชทาน (รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย) ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding)