loading
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกิต ได้แถลงข่าวถึงประโยชน์ของวัคซีนโควิด 19 ณ ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข