loading
 
การตรวจหาความสัมพันธ์ทางสายเลือด และการตรวจพิสูจน์บุตร

เป็นการตรวจยืนยันความสัมพันธ์ทางสายเลือด ตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อ-แม่-ลูก ในกรณีที่ต้องการผลตรวจยืนยันไปใช้ในทางกฎหมาย

วิธีเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจ
1) เจาะเลือดจากเส้นเลือดดำบริเวณท้องแขนใส่ในหลอดที่มีสาร กันเลือดแข็งชนิด EDTA โดยเก็บให้ได้ปริมาณอย่างน้อย 6 มิลลิลิตร และพลิก หลอดเลือดกลับไปมาเบาๆ ประมาณ 20 ครัง้ เพื่อให้เลือดและสารกันเลือดแข็ง ผสมกันดี
2) ติดป้ายชื่อผู้รับบริการที่หลอด โดยแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อ, นามสกุล, เลขที่โรงพยาบาล (hospital number; HN), อายุ, วันที่เจาะเลือด, ชื่อโรงพยาบาล เป็นต้น
3) เขียนใบนำส่งตรวจเฉพาะสำหรับการตรวจวิเคราะห์ Paternity test โดยระบุรายละเอียดของผู้รับบริการให้ตรงกับ หลอดเลือด และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ในใบนำส่งให้ครบถ้วน
4) กรอกเอกสารแสดงความยินยอมสำหรับการตรวจวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด (Paternity test) ของทุกคนที่ได้ รับการเจาะเลือด โดยกรอกข้อมูลในใบยินยอมให้ครบถ้วนและชัดเจน ในกรณีของผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 18 ปี) บิดาหรือมารดา หรือ ผู้ปกครองเด็กตามกฎหมายจะเป็นผู้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมแทน

วิธีการนำส่ง
1) เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วควรเก็บไว้ที่ 4-8 องศาเซลเซียส ขณะรอการนำส่ง
2) ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เพื่อรับสิ่งส่งตรวจ
3) ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เพื่อรับบริการเจาะเลือดโดยนักเทคนิคการแพทย์ผู้ชำนาญนอก สถานที่ ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่สะดวกเดินทางมาที่บริษัท (ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )