loading
การประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมในอนาคต โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
เป็นการตรวจวินิจฉัยยีนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆมากถึง 50 ยีน เพื่อหาความเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคมะเร็งอันมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม ซึ่งผลของการตรวจนี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งของคุณได้อย่างตรงจุด

วิธีเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจ
1) เจาะเลือดจากเส้นเลือดดำบริเวณท้องแขนใส่ในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA โดยเก็บให้ได้ปริมาณอย่างน้อย 6 มิลลิลิตร และพลิกหลอดเลือดกลับไปมาเบาๆ ประมาณ 20 ครั้ง เพื่อให้เลือดและสารกันเลือดแข็งผสมกันดี
2) ติดป้ายชื่อผู้รับบริการที่หลอดเลือด โดยแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อ, นามสกุล, เลขที่โรงพยาบาล (hospital number; HN), อายุ, วันที่เจาะเลือด, ชื่อโรงพยาบาล เป็นต้น
3) เขียนใบนำส่งตรวจ ชื่อการทดสอบ โดยระบุข้อมูลของผู้รับบริการให้ตรงกับภาชนะ และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน
4) แนบเอกสารแสดงความยินยอมสำหรับการตรวจวิเคราะห์การตรวจมะเร็ง 50 ยีน โดยกรอกข้อมูลในใบยินยอมให้ครบ ถ้วนและชัดเจน

วิธีการนำส่ง
1) เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วควรเก็บไว้ที่ 4-8 องศาเซลเซียส ขณะรอการนำส่ง
2) ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เพื่อรับสิ่งส่งตรวจ