loading

ภาพบรรยากาศโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาการกลายพันธ์ุของยีนส์ BRCA1/2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1

ในวันที่ 26 กันยายน 2566 บริษัท ATGenes ได้มีส่วนร่วมในการตรวจเช็คการกลายพันธุ์ของยีนส์ BRCA1/BRCA2 กับระบบบริการสุขภาพสาขามุะเร็งโรงพยาบาลน่าน โดยมีผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมการตรวจจากอำเภอต่างๆ ตามที่ รพ สต. รพ.ช. สำรวจที่ 103 รายชื่อ ซึ่งมีผู้เข้ามารับการตรวจจริงที่ 81 รายชื่อ ในกรณีที่ผลตรวจพบว่ามีภาวะการกลายพันธู์ของยีนส์โรคมะเร็งเต้านม BRCA1/BRCA2 สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาล โดยใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ซึ่งอยูาภายใต้กองทุนบัตรประกันสุขภาพครอบคลุมสิทธิประโยชน์ดูแล เป็นแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดมะเร็งเต้านม ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน