About Image

ประธานกรรมการบริหาร


ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต เป็น “ศาสตราจารย์ทางกุมารเวชศาสตร์” ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธาลัสซีเมีย ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.นพ. วิปร จบแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตรในวิชาอายุรศาสตร์ จาก ศิริราชพยาบาล โรงเรียนแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย และได้รับการฝึกฝนให้เป็นกุมารแพทย์ และกุมารเวชศาสตร์ด้านโลหิตวิทยา ก่อนจะไปศึกษาต่อที่ สหราชอาณาจักร และได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford) ในปีพ.ศ. 2545 และจบการฝึกอบรมทางโลหิตวิทยาระดับอณูพันธุศาสตร์ที่ Weatheral Institute of Molecular Medicine กับศาสตราจารย์ Douglas R. Higgs, FRS (ราชบัณฑิต) ในปี 2547 หลังจากนั้นจึงกลับไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชและได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 การวิจัยครั้งสำคัญนั้นมุ่งเน้นไปที่การแปลความเชื่อมโยงระหว่างชีววิทยาระดับอณูพันธุศาสตร์ขั้นพื้นฐานกับการปฏิบัติทางโลหิตวิทยาในงานประจำวัน การใช้โรคที่สืบทอดกันมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียซึ่งได้เลือกใช้โรคธาลัสซีเมียเป็นต้นแบบ

ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ได้ศึกษาสภาวะนี้อย่างกว้างขวางในหลายแง่มุม ทั้งด้านอณูพันธุศาสตร์พื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา ด้านสัมพันธภาพของยีนกับการแสดงออก การวินิจฉัยระดับอณูพันธุศาสตร์จากการให้บริการตรวจวินิจฉัยตามปกติไปจนถึงการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมก่อนการปลูกถ่ายตัวอ่อน การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบไม่รุกรานทารกในครรภ์ และการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด จากงานพื้นฐานทางอณูพันธุศาสตร์เหล่านี้ ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ได้ขยายผลงานไปสู่การจัดการทางคลินิกและการพัฒนาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจวินิจฉัยการเกิดภาวะเหล็กเกินและภาวะโลหิตจางที่ขาดธาตุเหล็ก ซึ่งทั้งสองภาวะเป็นที่แพร่หลายในภูมิภาคเอเชีย และแสดงถึงปัญหาที่สำคัญ 2 ประการในโลกที่กำลังพัฒนา

ศ.ดร.นพ. วิปร ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ทางกุมารเวชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2558 เมื่อ อายุได้ 44 ปี จากผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยจำนวนมากกว่า 100 เรื่องที่ได้รับการยอมรับและตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ ผลงานวิจัยของ นพ. วิปร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2558 จาก สภาวิจัยแห่งชาติ จากผลงานการค้นพบโรคทางโลหิตวิทยาชนิดใหม่ในมนุษย์ ปัจจุปัน นพ. วิปร ยังคงทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อหา ความเชื่อมโยงระหว่างชีววิทยาระดับอณูพันธุศาสตร์ กับ อาการ และอาการแสดงของโรคพันธุกรรมชนิดต่างๆในคนไทย เพื่อการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยภายในประเทศของเรา อย่างไม่ลดละ

ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ได้ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการวารสารการแพทย์ทางโลหิตวิทยา, วารสารสมาคมแพทย์แห่งประเทศไทย, วารสารสาธารณสุขและการแพทย์เขตร้อนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสมาชิกคณะกรรมการสถาบันนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและการทดลองทางคลินิกจำนวนมากสำหรับบริษัทเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับการไม่อิ่มตัวของธาตุเหล็กในมนุษย์ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลการวิจัยที่ดีที่สุดของปี พ.ศ. 2559 จากสภาวิจัยแห่งชาติ และ ได้รับรางวัลสุลต่านบินคาลิฟาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับการเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ดีเยี่ยมภายใต้การกำกับดูแลของ ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ในปี พ.ศ. 2557

ถึงแม้ว่าจะทำงานและค้นคว้าวิจัยในสถานที่ที่มีทรัพยากรจำกัด เช่นประเทศไทย ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ได้ร่วมเขียนบทวิจารณ์มากกว่า 150 ฉบับในรอบ 15 ปีและได้เขียนบทวิจารณ์เกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนธาลัสซีเมียและ / หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับธาตุเหล็กรวมถึงบทวิจารณ์ทางโลหิตวิทยาที่สำคัญสำหรับสมาคมโลหิตวิทยาอเมริกัน (ASH) และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งยุโรป(EHA)


คณะที่ปรึกษาทางการแพทย์


About Image

ศ.พญ. พรสวรรค์ วสันต์

ที่ปรึกษาด้านการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด และพันธุศาสตร์ทางคลินิก

  • พ.บ.,อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา วุฒิบัตรหลังปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ทางการแพทย์
    (Johns Hopkins) จากวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกวิทยาลัยการแพทย์พันธุศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย)
  • ประธานผู้ก่อตั้งประธานสมาคมพันธุศาสตร์มนุษย์แห่งเอเชียแปซิฟิก
  • ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

About Image

รศ.ดร.ทนพ. สมเดช ศรีชัยรัตนกูล

ที่ปรึกษาด้านคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ และการตรวจทางคลินิก

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล)
  • ดุษฎีบัณฑิตด้านโลหิตวิทยา (มหาวิทยาลัยลอนดอน)
  • หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

About Image

รศ.ดร.สพญ. อารีย์ ทยานานุภัทร

ที่ปรึกษาด้านคุณภาพ และงานบริการ

  • สพ.บ., ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยมินนิโซตา
  • ฝึกอบรมด้านจักษุสัตววิทยา ที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียเดวิสและมหาวิทยาลัยมินนิโซตา
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


About Image

อ.นพ. นพดล โสภารัตนาไพศาล

ที่ปรึกษาด้านพันธุศาสตร์และมะเร็งวิทยา

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลAbout Image

ผศ.ดร. ประพัฒน์ สุริยผล

ที่ปรึกษาด้านชีวสารสนเทศ

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
  • หัวหน้าหน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัยศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


About Image

ดร.นพ. ศุภชัย เอกวัฒนกิจ

ที่ปรึกษาด้านพันธุศาสตร์และโลหิตวิทยา

  • วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ปริญญาดุษฎิบัณฑิต (ภูมิคุ้มกันวิทยา), แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  • ฝึกอบรมหลักสูตร Advance Molecular Hematology จาก Weatherall Institute of Molecular Medicine
    มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด
  • ว.ว.อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • อาจารย์และที่ปรึกษาศูนย์ธาลัสซีเมีย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


About Image

ดร.นพ. วรฉัตร เลิศอิทธิพร

ที่ปรึกษาด้านชีวสารสนเทศและชีวเคมีในมนุษย์

  • พบ., ปรด.(เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล)
  • อาจารย์และที่ปรึกษาภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


About Image

นายแพทย์สมพร คำผง

ที่ปรึกษาด้านการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ สาขาเวชบําบัดวิกฤต
    มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (สหรัฐอเมริกา)
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (สหรัฐอเมริกา)
  • วุฒิบัตรผู้เชียวชาญสาขาการประกันคุณภาพและการบริหารทรัพยากรสุขภาพ (สหรัฐอเมริกา)
  • วุฒิบัตรบัณฑิตวิทยาลัยจากวิทยาลัยการบริหารบริการสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา

About Image

ดร.วรุตม์ ดุละลัมพะ

ที่ปรึกษาด้านเซลล์ต้นกำเนิด

  • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • นักวิจัยหลังปริญญาเอก และผู้นำกลุ่มงานวิจัยโรคกล้ามเนื้อ Department of Gene Therapy and Regenerative Medicine, Vrije University Brussel, Belgium
  • ผู้จัดการงานวิจัยของโครงการวิจัย EU Horizon 2020 จาก สหภาพยุโรป
  • นักวิจัย ศูนย์ธาลัสซีเมีย และฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ระดับนานาชาติ

About Image

Professor John Porter

Professor of Hematology

  • Department of Hematology, University College London Hospitals
  • Head of the Thalassemia and Sickle Cell Unit

John Porter is Professor of Hematology and Consultant Hematologist at the University College London Hospitals in London, UK and head of the joint Red Cell Unit for UCLH and Whittington Hospitals. He graduated from the University of Cambridge in 1974. He was awarded an FRCP by the Royal London College of Physicians in 1995 and an FRCPath in Hematology by the Royal College of Pathologists in 1996. He was awarded the Lionel Whitby Medal for MDs with exceptional merit.

The treatments of thalassemia and sickle cell disorders have been Professor Porter’s main clinical and research fields, with particular reference to iron overload in these conditions. He has received funding from many sources including the Medical Research Council (MRC), the Welcome Foundation and National Institutes of Health (NIH) for this work. His research has focused on the mechanisms of iron chelation, the speciation and uptake of non-transferrin-bound iron (NTBI) species and their relevance to iron mediated toxicity, the molecular basis of iron homeostasis in health and disease, and the actions and toxicities of mixed-ligand chelation therapy. Ongoing clinical studies aim to clarify the importance of NTBIs in the monitoring and design of deferoxamine regimens, the reversal of cardiac dysfunction with chelation regimens, the role of red cell microvesiculation in the prothrombotic state, and the treatment of bone disease in thalassemia. Professor Porter is also the principal UK investigator in the ongoing multicenter randomized controlled trials of the orally active iron chelator deferasirox. Professor Porter has published more than 150 peer-reviewed articles. He has also made numerous contributions to books, as well as clinical guidelines and other medical articles.

Professor Porter has served as scientific adviser to the British Society of Hematology, the UK Thalassemia Society, the Thalassemia International Federation (TIF), and to grant review and advisory panels at the NIH in Bethesda, MD, USA. He is a consultant and co-investigator for the Thalassemia Clinical Research Network, also at the NIH.

Professor Ali Taher

Professor of Medicine, Hematology & Oncology

  • Division of Hematology-Oncology, Department of Internal Medicine
    American University of Beirut Medical Center
  • Associate Chair of Research, Department of Internal Medicine
  • Director of Fellowship and Residents Research Program

About Image

Dr. Ali Taher is Professor of Medicine at the Division of Hematology-Oncology of the American University of Beirut Medical Center, Lebanon, where he is also Associate Chair for Research. In addition, he is a Consultant Hematologist at the Thalassemia Department of the Chronic Care Center in Hazmieh, Lebanon, and a fellow of the Royal College of Physicians.

Dr. Taher has been active nationally and internationally in the fields of thalassemia and thrombosis research for over 20 years. He has shown leadership in creating local and regional scientific interest groups and associations that promote partnership in science and dissemination of knowledge both to physicians and the community.

Dr. Taher has published more than 300 peer-reviewed original articles in leading international hematology journals including Blood. He is also an author of three textbook chapters, an editor of the Thalassemia International Federation Treatment Guidelines for thalassemia, a reviewer for the top ten hematology journals, and an associate editor of the journal Hemoglobin. He is a regular chair and invited speaker at national and international meetings including EHA, GIS, and others. He is also among the faculty of the European School of Hematology.

Dr. Taher is the principal investigator (PI) on several clinical trials studying the novel oral iron chelator deferasirox and one of the PIs on the National Institutes of Health-funded TCRN trials. Dr. Taher is also a pioneer in bringing forth new treatment strategies such as JAK2 inhibitors for patients with thalassemia and other diseases, and novel iron chelators.

About Image

Professor Maria Domenica Cappellini

Professor of Internal Medicine

  • Foundation IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
  • Internal Medicine, Hereditary Anemia Centre University of Milan

Born in Milan at June 1949. Graduated in Medicine, at Milan in 1974. Specialized in Gastroenterology in 1978. Specialized in Hematology in 1981. Stage at the Pasteur Institute in Paris in 1975.

Stage at Institute vor Anthropogenetica “Dept of Human Genetics” University of Leiden in 1976. From September 1981 to December 1982 Research Fellow at MRC, Molecular Hematology Unit, John Radcliffe Hospital, Oxford University.

Visiting Scientist of the same Unit for short period in 1983, 1984, 1985, 1987 for cooperative project. Associate Professor and since March 2002 full Professor of Internal Medicine at the University of Milan. Member of Italian Society of Hematology.

Member of Italian Society of Internal Medicine. Member of the Editorial Board of Hematologica. She performed researches on hereditary disorders of Red Blood Cells with particular interest for Thalassemia, RBC enzyme deficiency and Porphyrias.

She developed long term erythroid tissue culture techniques to study the hemoglobin switching and the induction of Hb F by different compounds. She published more than 100 peer reviewed papers, invited speaker to several national and international meetings.

Contact Us

ติดต่อเรา

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านธุรกิจที่ใช้ฐานความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ”

ATGenes Co., Ltd. is “the World Class Biotechnology Company”

KEEP IN TOUCH
บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เลขที่ 8
ถ.พุทธมณฑล สาย 1 ซ.37
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02-073-1411
โทรสาร 02-073-1412
CALL CENTER 085-624-2296

All Rights Reserved | Copyright 2022 ©
ATGenes Co., Ltd

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'pdo_mysql' (tried: /usr/lib/php/20190902/pdo_mysql (/usr/lib/php/20190902/pdo_mysql: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20190902/pdo_mysql.so (/usr/lib/php/20190902/pdo_mysql.so: undefined symbol: pdo_parse_params))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: